Zwroty i reklamacje

Reklamacje

  • Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Kupującemu przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie dwóch lat od daty doręczenia towaru.
  • Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Kupujący może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej.

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
•    Reklamacje mogą być składane przez Kupującego mailowo na adres : kontakt@lustrowramie.pl. Składając reklamację kupujący zobowiązany jest udowodnić nabycie towaru.
•    Kupujący powinien odesłać na koszt własny towar na adres Sprzedawcy: Pracownia Nowy Świat, ul. Wasilkowska 85/1, 15-118 Białystok. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. Reklamacje bez dowodu zakupu nie będą uwzględniane.
•    Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji lub daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru wraz z kosztami związanymi z odesłaniem towaru reklamowanego.
•   Towar podlegający reklamacji musi być kompletny. Powinien być zwrócony w stanie niezmienionym i nieuszkodzonym w trakcie transportu chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, możliwość jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrócony towar powinien być spakowany w sposób, aby nie został uszkodzony w trakcie jego przesyłki. Należy spakować towar w ten sam sposób w jaki był spakowany przy wysyłce towaru przez Sprzedającego. Za spakowanie towaru odpowiedzialność ponosi Konsument. Dodatkowo przesyłkę należy ubezpieczyć na kwotę stanowiącą równowartość przesyłki. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedawcy.
•    Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru.

Zwrot należności kupującemu
•    Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności wpłaconych przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni. Zwrot należności nastąpi przelewem.
•    Jeżeli Kupujący dokonał płatności przelewem zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
•    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło ono z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

Skontaktuj się z nami

Możesz wysłać załącznik:

* Pole wymagane

Realizacja: TopMaker.pl