Regulamin serwisu internetowego

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.lustrowramie.pl oraz warunki sprzedaży oferowanych przez Sprzedawcę towarów oraz zakres odpowiedzialności z nią związanej.
Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i odbywa się wyłącznie w zakresie i na zasadach w nim określonych.
Postanowienia Regulaminu stosuje się z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 1.  Postanowienia ogólne

•    Serwis działający pod adresem  www.lustrowramie.pl prowadzony jest przez PRACOWNIA NOWY ŚWIAT Mariusz Rzepnicki z siedzibą w Białymstoku, ul. Wasilkowska 85/1, 15-118 Białystok, NIP 5451668553, REGON 200250386, zwanym dalej Sprzedawcą.
•    Kontakt z Serwisem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@lustrowramie.pl; telefonicznie pod numerem: +48 (85) 742 36 46 lub 796 526 640; pisemnie na adres: Pracownia Nowy Świat, ul. Wasilkowska 85/1, 15-118 Białystok.
Umowa zawierana jest w języku polskim.

Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi dostarczać rzeczy wolne od wad.

Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

Definicje:

Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
Adres reklamacyjny – Pracownia Nowy Świat, ul. Wasilkowska 85/1, 15-118 Białystok.
Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.lustrowramie.pl/regulamin zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
Czas Realizacji Zamówienia – czas potrzebny na potwierdzenie przez Sprzedawcę dostępności towaru, skompletowanie zamówienia, przygotowanie przesyłki z towarem i przekazanie jej przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Kupującego formę dostawy.
Dane kontaktowe – PRACOWNIA NOWY ŚWIAT Mariusz Rzepnicki, ul. Wasilkowska 85/1, 15-118 Białystok, e-mail: kontakt@lustrowramie.pl, tel. +48 (85) 742 36 46/ 796 526 640.
Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona  w regulaminie znajdującym się pod adresem www.lustrowramie.pl/regulamin.
Dowód zakupu – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Zarówno Konsument jak i Klient.
Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy będące jednocześnie adresem pocztowym Sprzedającego.
Serwis – prowadzony serwis internetowy działający pod adresem: www.lustrowramie.pl, oferujący sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
Sprzedający – PRACOWNIA NOWY ŚWIAT Mariusz Rzepnicki, ul. Wasilkowska 85/1, 15-118 Białystok, NIP 5451668553, REGON 200250386.
Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, dokonująca zakupów za pośrednictwem Serwisu.
Wada – zarówno wada fizyczna jak i wada prawna.
Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
1)   nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2)   nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3)   nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4)   została kupującemu wydana w stanie niezupełnym;
5) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
6)    nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
Zamówienie – świadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Serwisu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§ 2.  Zasady korzystania z Serwisu

•  Użytkownik pokrywa wszelkie koszty związane z korzystaniem z Serwisu.
•    Użytkownik może przeglądać udostępnioną zawartość Serwisu.
•    Korespondencja pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem odbywa się drogą elektroniczną, z wykorzystaniem adresu email podanego przez Użytkownika.
•    Sprzedawca nie gwarantuje Użytkownikom nieprzerwanego dostępu do Serwisu.

§ 3. Obowiązki Użytkownika

•    Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem oraz zgodnie z przeznaczeniem Serwisu oraz w zakresie udostępnionych funkcjonalności. Użytkownikom zakazuje się w szczególności:
– korzystania z Serwisu z naruszeniem prawa, w tym z naruszeniem praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych w tym prawa do wizerunku), naruszeniem dobrych obyczajów, ustalonych zwyczajów lub niniejszego Regulaminu;
– działań utrudniających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z niego przez Użytkowników zgodnie z przeznaczeniem;
– innych działań uznanych przez Sprzedawcę lub innych Użytkowników za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 4.  Przyjmowanie zamówień

•    Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o oferowanych towarach i usługach Sprzedawca zamieszcza na stronie www.lustrowramie.pl.
•    Zamówienia od Kupującego przyjmowane są za pośrednictwem Serwisu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
•    Informacje o towarach zamieszczane w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
•    Składając zamówienie Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług. W wyniku złożonego zamówienia, Sprzedający przesyła do Kupującego specyfikację dokonanego zamówienia, zawierającą istotne postanowienia umowy. Specyfikacja nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
•    Oświadczenie o przyjęciu oferty, w postaci potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, wysłane zostanie na adres poczty elektronicznej Kupującego po zweryfikowaniu przez Sprzedawcę dostępności  zamówionych towarów.
•    Zamówienia składane są przez Kupującego, za pośrednictwem Serwisu. Korespondencja dotycząca zamówienia odbywa się w formie elektronicznej pod adresem kontakt@lustrowramie.pl, z wykorzystaniem adresu email podanego przez Użytkownika.
•    W ramach procedury składania zamówienia Kupujący dokonuje:
– wyboru zamawianych towarów lub usług,
– wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych w Serwisie,
– określenia adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura,
– wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Serwisie.

§5 Ceny towarów i płatność

•    Ceny towarów Sprzedawcy:
– podawane są w złotych polskich (PLN),
– zawierają podatek VAT,
– nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
•    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
•    Ostateczna należność ustalana jest w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia, na podstawie cen jednostkowych z zastrzeżeniem wszystkich parametrów zamawianego towaru oraz z uwzględnieniem podatku VAT, oraz przekazywana Kupującemu w specyfikacji zamówienia.
•    Do ceny zamówionego towaru doliczana jest opłata za dostawę.
•    Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
– płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku:
Santander Bank nr konta 14 1090 2587 0000 0001 4352 7339

– płatność za pobraniem

– płatność przy odbiorze osobistym.

§6 Realizacja zamówienia

•    Sprzedawca realizuje złożone zamówienia w Dni Robocze w godzinach 8:00 – 17:00, według kolejności zgłoszeń.
•    Szacowany Czas Realizacji Zamówienia podawany jest każdorazowo w trakcie procedury składania zamówienia. Czas Realizacji Zamówienia może ulec zmianie. Do Czasu Realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy, który zależny jest od sposobu dostawy, wybranego przez Kupującego.
•    Szacowany czas dostawy wynosi do 24 godzin.
•    Sprzedawca wysyła zamówienia na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej.
•    Zamówienie dostarczane jest, za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub poprzez bezpłatny odbiór osobisty możliwy pod adresem: Białystok 15-118, ul. Wasilkowska 85/1 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.
•    Towar wysłany zostanie Kupującemu w terminie do 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Termin ten może ulec zmianie w zależności od dostępności produktu. W takiej sytuacji Kupujący zostanie niezwłocznie o tym poinformowany mailowo. Z momentem wykonania świadczenia na Kupującego przechodzą wszelkie prawa i obowiązki związane z własnością zakupionego towaru.
•    Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności zamówionego towaru. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Kupujący zostanie zawiadomiony o tym fakcie w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail. W przypadku zapłaty przez Kupującego za zamówienie, Sprzedawca zwróci wpłacone pieniądze.
•    W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Kupujący zostanie zawiadomiony o stanie zamówienia w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail. W terminie 5 dni roboczych od zawiadomienia Kupujący uprawniony jest do podjęcia decyzji o sposobie realizacji zamówienia w postaci:
– zlecenia częściowej realizacji zamówienia, tj. zrealizowania zamówienia wyłącznie w zakresie dostępnych towarów;
– anulowania całości zamówienia.
•    W razie niezgłoszenia Sprzedawcy decyzji, o której mowa powyżej, lub zgłoszenia jej po upływie wyznaczonego terminu, zamówienie zostanie anulowane.
•    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z przyczyn technicznych.

§7 Reklamacje

•   Sprzedający ponosi odpowiedzialność́ wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

•    Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupującemu przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi w terminie do dwóch lat od daty doręczenia towaru.
•    Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Kupujący może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej.

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
•    Reklamacje mogą być składane przez Kupującego mailowo na adres : kontakt@lustrowramie.pl. Składając reklamację kupujący zobowiązany jest udowodnić nabycie towaru.
•    Kupujący powinien odesłać na koszt własny towar na adres Sprzedawcy: Pracownia Nowy Świat, ul. Wasilkowska 85/1, 15-118 Białystok. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. Reklamacje bez dowodu zakupu nie będą uwzględniane.
•    Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji lub daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru wraz z kosztami związanymi z odesłaniem towaru reklamowanego.
•   Towar podlegający reklamacji musi być kompletny. Powinien być zwrócony w stanie niezmienionym i nieuszkodzonym w trakcie transportu chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, możliwość jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrócony towar powinien być spakowany w sposób, aby nie został uszkodzony w trakcie jego przesyłki. Należy spakować towar w ten sam sposób w jaki był spakowany przy wysyłce towaru przez Sprzedającego. Za spakowanie towaru odpowiedzialność ponosi Konsument. Dodatkowo przesyłkę należy ubezpieczyć na kwotę stanowiącą równowartość przesyłki. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedawcy.
•    Sprzedawca dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar oraz kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły dostępny sposób dostarczenia), w terminie do 14 (czternastu) dni.
•    Zwrot należności nastąpi przelewem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło ono z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
•    Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru.

•    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z niewłaściwej konserwacji produktu bądź też nieprawidłowego sposobu użytkowania produktu.

§8 Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a.     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e.     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f.      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g.     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
h.     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§9 Odpowiedzialność stron

•     Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę Kupującego lub utratę oczekiwanych korzyści, w szczególności w wyniku nieterminowej realizacji zamówienia, w tym za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską.

§10 Dane osobowe

•     Sprzedawca zapewnia Użytkownikom ochronę danych, w tym danych osobowych. Dane Użytkowników wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży oraz przesyłania materiałów reklamowych zgodnie z przepisami prawa. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
•    Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).
•    Zarówno podanie jakichkolwiek danych, jak i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika, są dobrowolne.

§11 Postanowienia końcowe

•    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego..
•    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.
•    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 maja 2015 roku do odwołania. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

Skontaktuj się z nami

Możesz wysłać załącznik:

* Pole wymagane

Realizacja: TopMaker.pl